คำขวัญ..ตำบลวังดิน "น้ำตกวังดินคู่บ้าน สูงตระหง่านต้นยางใหญ่ ประทับใจวันสงกรานต์ สิบหมู่บ้านสามัคคี"
   

เมนู

 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: คณะผู้บริหาร
 :: คณะสภา อบต.
 :: แผนที่อาณาเขต อบต.
 :: แผนอัตรากำลัง
 :: แผนพัฒนาตำบล
 :: ติดต่อผู้นำชุมชน
 :: จำนวนประชากร 
ส่วนราชการ
 :: สำนักปลัด อบต.
 :: ส่วนการคลัง
 :: ส่วนโยธา
 :: ส่วนการศึกษา ฯ 
แผนงานต่าง ๆ
 :: แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
 :: แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 :: แผนพัฒนา 3 ปี
 :: ข้อบัญญัติปี 56
 :: กระบวนการลดขั้นตอน ปี 54
 :: รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 54
 :: ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
 :: การจัดเก็บภาษี
calendar

ปฎิทิน
นาฬิกา
เกี่ยวกับงานราชการ
  เตือน/แก้ไขไวรัสคอมฯ
  แจ้งเบาะแส /ร้องเรียน ตำรวจ
  จดทะเบียนนิติบุคคล ออนไลน์
  ร้องทุกข์ กับนายกฯ
  สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ
สาระความรู้
   ห้องสมุด
  คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
  ราคาคอมพิวเตอร์
  สอนพิเศษ
  สอนเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์
   สารานุกรม และพจนานุกรม
ต้องการค้นหา

เบอร์โทรศัพท์ ทั่วไทย

   รหัสไปรษณีย์
   จ่าย/เช็คค่าโทรศัพท์
   ประวัติบุคคล
   ตรวจสลากฯ [สนง.สลากฯ]
สารจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

พี่น้องชาวตำบลวังดินที่เคารพทุกท่าน กระผมขอขอบคุณที่ท่านให้โอกาสเข้ามาทำงานในการพัฒนาตำบลวังดิน
ซึ่งนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลัวงดินทั้ง 8 ด้าน
ดังนี้คือ
1.จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
2.สนับสนุนสวัสดิการชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
3.ด้านคมนาคม ก่อสร้างถนนสู่พื้นที่การเกษตร
4.ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
5.สนับสนุนงานกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีต่างๆในตำบล
6.สนับสนุนงานกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน อสม. อปพร. และอื่นๆ
7.สนับสนุนกิจกรรมโรงปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และกลุ่มอาชีพต่างๆ
8.ส่งเสริมพุทธศาสนา และกิจกรรมของวัดในตำบล
       และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์การบริหารส่วนตำบล
วังดินจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในตำบล เพื่อร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจพัฒนาตำบลวังดินต่อไป

 
 
     เว็บบอร์ด อบต.วังดิน แสดงความคิดเห็น ร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้ที่นี่ค่ะ       

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน


ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีสอบราค[คลิ๊ก]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายบ้านห้วยปอบ-บ้านคลองสัมพันธ์ (ผิวทาง CAPE SEAL
)
[คลิ๊ก]
สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่างๆ โดยวิธีสอบราคา จำนวน ๑๐ โครงกา [คลิ๊ก]
ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น หมู่ 8 ฯ [คลิ๊ก]

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านยางโทน[คลิ๊ก]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านนายวัน [คลิ๊ก
]
งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2554 [คลิ๊ก]

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบล็อกข้ามคลอง ม.5 บริเวณที่นานางเตือน [คลิ๊ก]

ประกาศการลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน [คลิ๊ก]

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2552 [คลิ๊ก]

ประกาศใช้แผนดำเนินการประจำปี 2551 [คลิ๊ก]

เรื่องประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์จำหน่าย ปี 2548 - 2551 [คลิ๊ก]

เรื่อง โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริม (คสล.) หมู่ที่ 2 ,8 บ้านวังดิน [คลิ๊ก]

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายการเกษตร หมู่ที่ 4[คลิ๊ก]

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ตารางเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
[คลิ๊ก]
รายงานรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2550 [คลิ๊ก]

1ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปรับอากาศ ครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบราคา
[คลิ๊ก]

สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่างๆ โดยวิธีสอบราคา จำนวน 6 โครงการ ประจำปี56
[คลิ๊ก]

สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่างๆ โดยวิธีสอบราคา จำนวน 6 โครงการ ประจำปี56 รอบที่ 2 [คลิ๊ก]
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 3 โครงการ ประจำปี56 [คลิ๊ก]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน โดยวิธีสอบราคา [คลิ๊ก]
สอบราคาจ้างเหมาโครงปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 5 [คลิ๊ก]
สอบราคาจ้างเหมาโครงปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 7 [คลิ๊ก]
ประกาศสอบราคา 57 [คลิ๊ก]
ประกาศสอบราคาจ้างประจำปี 57 จำนวน 2 โครงการ [คลิ๊ก]ข่าวประกวดราคา •  ผลการสอบราคาซื้อ/จ้าง

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปี 48 [ไฟล์ Excel]
เว็บไซต์กลุ่มเพื่อนพนักงานส่วนตำบล จ.เชียงใหม่
ข่าวสารกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมเว็บไซต์ 75 จังหวัด
เมืองไทยรายสัปดาห์
คลิป วีดีโอ เมืองไทยรายสัปดาห์
อ่านข่าวเมืองไทยรายสัปดาห์
ข่าวคราวการเมือง
ข่าวกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ
กรมบัญชีกลาง
โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ
รักษาสุขภาพและอนามัย กับ อย. ดอทคอม
ราคามาตราฐานวัสดุก่อสร้าง

 
 
 
นายวิรัตน์ อ้วนสอาด
นายก อบต.
 
 
 
นายศุภฤกษ์  แข่งขัน
ปลัด อบต.

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น
กรมประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงาน ก.พ.

ระฆังห่วงใย

หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดอะเนชั่น
มติชน
ผู้จัดการออน์ไลน์
เดลินิวส์
คม ชัด ลึก
แนวหน้า

สยามสปร์อต

โทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9
ช่อง 11 ไอทีวี
ยูบีซี TGN
CNN

หางาน
Jobs DB
JobThai
JobPilot
Job TopGun
Thaijobcenter
Nation

ผ่อนคลายยามว่าง
ดูดวง
มือถือ
ฟังเพลง
โหลดเพลงบนมือถือ
ฟรีวอลเปเปอร์
พยากรณ์อากาศ
ข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน   ม.8 ต.วังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
E-mail::  wang-din@hotmail.com Tel. 0-5581-9089
 Fax. 0-5581-9090
@ 2005 Copyright by www.wangdin.com All Rights Reserved.
Best view with Font : MS Sans SerifText Size : Medium Screen : 1024x768